Oznamy
Zápis do MŠ
Prijímanie detí do Materskej školy Porúbka

Prijímanie detí do Materskej školy Porúbka 197, 013 11 Porúbka

 

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. a

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona,č. 245/2008 Z. z. o

 

V termíne od 02. mája do 16. mája 2024 od 8. 00 hod do 15. 00 hod bude v Materskej škole, Porúbka 197, 013 11 Porúbka prebiehať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2024/2025. V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť, osobne, online, poštová schránka MŠ- písomnú žiadosť podpísanú- obaja zákonní zástupcovia, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa (s potvrdením o očkovaní - údaj je povinný) od všeobecného lekára pre deti a dorast.

*Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára "Písomné vyhlásenie" 

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke žiadosti a tlačivá – odbor školstva a mládeže, alebo na našej web stránke- www.msporubka.sk.

Kritériá prijímania:

  • 5-6 ročné deti- prednostne deti s povinnou predškolskou dochádzkou, s trvalým bydliskom , ktoré spadajú pod MŠ Porúbka 197,

  • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa MŠ odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Podľa § 59b ods. 2 školského zákona,

  • súrodenci detí , ktoré navštevujú MŠ,

  • deti zamestnaných rodičov, 

  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 30.8.2024 /a mladšie/ , ak to kapacita MŠ umožňuje.

 

Zamišková, riad. MŠ

Veľkonočné prázdniny
Prevádzka materskej škôlky


Milí rodičia,
Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a z rozhodnutia UVZ a zriaďovateľa
bude prevádzka MŠ
zatvorená od 23.01.2024 do 29.01.2024
Výchovno - vzdelávací proces sa opäť
  obnoví 30.01.2024
Prevádzka materskej škôlky
Milí rodičia,
Z dôvodu vysokej chorobností detí a z rozhodnutia UVZ a  zriaďovateľa bude prevádzka materskej škôlky

zatvorená od 19.12.2023 do 25.12.2022
od 26.12.2023 zimné prázdniny

Výchovno- vzdelávacia proces sa opäť obnoví

08. januára 2024

Ďakujeme za pochopenie

ROZHODNUTIE

GDPR Súhlas zákonných zástupcov

Súhlas dotknutej osoby

so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovení §13, ods.1, písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

<SÚHLAS NA STIAHNUTIE>
© Materská škola Porúbka 2017