Oznamy

Prijímanie detí do Materskej školy Porúbka 197, 013 11 Porúbka

 

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 01. mája do 20. mája 2022 od 8. 00 hod do 15. 00 hod bude v Materskej škole, Porúbka 197, 013 11 Porúbka prebiehať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2022/2023. V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť, osobne, online, poštová schránka MŠ- písomnú žiadosť podpísanú- obaja zákonní zástupcovia, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa (s potvrdením o očkovaní - údaj je povinný) od všeobecného lekára pre deti a dorast.

*Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára "Písomné vyhlásenie" 

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke žiadosti a tlačivá – odbor školstva a mládeže, alebo na našej web stránke- www.msporubka.sk.

Kritériá prijímania:

  • 5-6 ročné deti- prednostne deti s povinnou predškolskou dochádzkou, s trvalým bydliskom , ktoré spadajú pod MŠ Porúbka 197,

  • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa MŠ odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

  • súrodenci detí , ktoré navštevujú MŠ,

  • deti zamestnaných rodičov, 

  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 30.8.2022, ak to kapacita MŠ umožňuje.

 

Linda Zamišková, riad. MŠ

Žiadosť o prijatie do materskej školy 2022/2023
Písomné vyhlásenie adresa rozhodnutie 2022
Písomné vyhlásenie jednej osoby 2022
Súhlas všeobecného lekára


© Materská škola Porúbka 2017