Oznamy
Poplatky MŠ

Poplatky MŠ

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:

Podľa Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2022 (VZN) o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Porúbka, ktorý stanovuje  výšku poplatku na mesiac  v sume 25 € platia nasledujúce pravidlá:

 1. Poplatok 25 € sa uhrádza za pobyt dieťaťa v materskej škole do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 2. Poplatok sa uhrádza do rúk učiteľke na triedu :

Poplatok sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré je 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ( predškolák ),

 • ak zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súduOrganizačné pokyny k novému školskému roku

Milí rodičia,

prevádzka materskej školy začína v pondelok  05.09.2022 od 6:30 h do 16:00h. .

prosíme Vás prineste  svojim deťom nasledovné:

 • podpísané prezuvky, pyžamo

 • podpísané náhradné oblečenie ( tepláky, pančuchy, košeľa) uložené v taške

 • hrebeň/ podpísaný/

 • prekopírovaný preukaz poistenca - /nové deti/

 • zubná pasta, kefka, pohár podpísaný

 • ostatné organizačné pokyny, ako aj základné potrebné tlačivá Vám poskytnú pani učiteľky na triede.

Dôležité informácie nájdete aj na  hlavnej nástenke a webovej stránke.

Tešíme sa na Vás

 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo 1/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Číslo 1/2022

 • O VÝŠKE PRÍSPEVKU A SPÔSOBE JEHO PLATBY NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE PORÚBKA

 • A O VÝŠKE STRAVNÉHO A PRÍSPEVKU NA ÚHRADU REŽIJNÝCH NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

STIAHNUŤ CELÉ VZN
© Materská škola Porúbka 2017