Dokumenty
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ
Žiadosť o prijatie do materskej školy 2021
Vyhlásenie zákonného zástupcu 2021
Splnomocnenie na vlastnú žiadosť rodičov 2021
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa 2021
Jesenné prázdniny
Podmienky vstupu do MŠ
Rozpis denných činností
Správa o  činnosti MŠ Porúbka 2017/2018
Školský vzdelávací program
ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ
Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2017 - 2022
Faktúry 9.3.2018
© Materská škola Porúbka 2017